รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ (คหกรรม,อุตสาหกรรม)

ประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่
ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ (คหกรรม,อุตสาหกรรม)
ขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องบุคลากรอาคาร ๑
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เว้นวันหยุดราชการ