รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิไ
เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
ระหว่าง วันที่ 14 -20 พ.ค. 2567
สถานที่รับสมัคร ห้องบริหารทั่วไป อาคาร 1
รับสมัคร วันและเวลาในราชการ