ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดีเด่น การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกาา 2564