สุ่มตรวจ ATK

LINE_ALBUM_สุ่มตรวจนักเรียนและครูวันที่4ม.ค.65_๒๒๐๑๑๘_0
LINE_ALBUM_สุ่มตรวจนักเรียนและครูวันที่4ม.ค.65_๒๒๐๑๑๘_1
LINE_ALBUM_สุ่มตรวจนักเรียนและครูวันที่4ม.ค.65_๒๒๐๑๑๘_2
LINE_ALBUM_สุ่มตรวจนักเรียนและครูวันที่4ม.ค.65_๒๒๐๑๑๘_3
LINE_ALBUM_สุ่มตรวจนักเรียนและครูวันที่4ม.ค.65_๒๒๐๑๑๘_4
LINE_ALBUM_สุ่มตรวจนักเรียนและครูวันที่4ม.ค.65_๒๒๐๑๑๘_5
LINE_ALBUM_สุ่มตรวจนักเรียนและครูวันที่4ม.ค.65_๒๒๐๑๑๘_6
previous arrow
next arrow

วันที่ 4-5 มกราคม พ.ศ.2565 งานพยาบาลร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้ดำเนินการสุ่มตรวจ ATK ให้กับนักเรียนกลุ่ม A และกลุ่ม B โดยนักเรียนกลุ่ม A สุ่มตรวจ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 จำนวน 84 คน นักเรียนกลุ่ม B สุ่มตรวจ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2565 จำนวน 9 คน นอกจากนี้ได้ดำเนินการตรวจ ATK ให้กับนิสิตนักศึกษาที่มาปฏิบัติการสอนและสังเกตการสอนอีก เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 คน ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”