โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_0
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_1
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_2
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_3
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_4
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_5
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_6
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_7
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_8
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_9
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_10
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_11
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_12
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_13
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_14
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_15
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_16
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_17
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_18
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_19
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_20
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_21
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_22
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_23
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_24
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_25
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_26
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_27
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_28
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_29
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_30
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_31
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_32
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_33
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_34
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_35
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_36
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_37
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_38
LINE_ALBUM_ลูกเสือจิตอาสา_๒๒๐๑๑๘_39
previous arrow
next arrow

วันที่ 4 มกราคม 2565 ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยทภูมิ” เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยมีนายนพดล ชาวนาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมพิธี และมีลูกเสือ-เนตรนารี เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2565 ณ อาคารโดม 72 ปี โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและคณะครูที่ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเป็นวิทยากร จำนวน 17 ท่าน