โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ผู้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นในจังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปราณี พ่วงทองคำ ได้รับรางวัลคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) ประจำปี พ.ศ.2563 ด้านการจัดการเรียนการสอน

ขอแสดงความยินดีกับคุ

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุมาลี มีสกุล ได้รับรางวัลคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best-Practice) ประจำปี พ.ศ.2563 ด้านการจัดการเรียนการสอน

ขอแสดงความยินดีกับคุ

Read more