พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ