กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปี 2565

LINE_ALBUM_จิตอาสา วัดฝาง_๒๒๐๑๑๘_0
LINE_ALBUM_จิตอาสา วัดฝาง_๒๒๐๑๑๘_1
LINE_ALBUM_จิตอาสา วัดฝาง_๒๒๐๑๑๘_2
LINE_ALBUM_จิตอาสา วัดฝาง_๒๒๐๑๑๘_3
LINE_ALBUM_จิตอาสา วัดฝาง_๒๒๐๑๑๘_4
LINE_ALBUM_จิตอาสา วัดฝาง_๒๒๐๑๑๘_5
LINE_ALBUM_จิตอาสา วัดฝาง_๒๒๐๑๑๘_6
LINE_ALBUM_จิตอาสา วัดฝาง_๒๒๐๑๑๘_7
LINE_ALBUM_จิตอาสา วัดฝาง_๒๒๐๑๑๘_8
LINE_ALBUM_จิตอาสา วัดฝาง_๒๒๐๑๑๘_9
LINE_ALBUM_จิตอาสา วัดฝาง_๒๒๐๑๑๘_10
previous arrow
next arrow

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่จำศีล ได้นำนักเรียน ชั้น ม.6/6 จำนวน 9 คน ไปบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปี 2565 ณ บริเวณริมคลองส่งน้ำและถนนสาธารณะในพื้นที่หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกจิตอาสา ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการร่วมเป็นจิตอาสาร่วมพัฒนาหมู่บ้าน สร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป