วันที่ 29 – 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้จัดงานทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา