โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ร่วมกับตำรวจสันติบาลจังหวัดอ่างทอง ได้จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนักต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564