โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ผ่านการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ “ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
ผ่านการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ “ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564