โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดย ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย กลุ่มบริหารวิชาการ แลคณะครู ได้ดำเนินการติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ เพื่อแก้ไขผลการเรียน

Read more

วันที่ 29 – 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้จัดงานทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทย ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

Read more

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ร่วมกับตำรวจสันติบาลจังหวัดอ่างทอง ได้จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนักต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564

Read more