ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เข้ารับโล่เกียรติยศโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ

Read more