การออกเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

LINE_ALBUM_15-8-65 ตรวจเยี่ยมนักเรียน มทศ_220825
LINE_ALBUM_15-8-65 ตรวจเยี่ยมนักเรียน มทศ_220825_0
LINE_ALBUM_15-8-65 ตรวจเยี่ยมนักเรียน มทศ_220825_1
LINE_ALBUM_15-8-65 ตรวจเยี่ยมนักเรียน มทศ_220825_2
LINE_ALBUM_15-8-65 ตรวจเยี่ยมนักเรียน มทศ_220825_3
LINE_ALBUM_15-8-65 ตรวจเยี่ยมนักเรียน มทศ_220825_4
LINE_ALBUM_15-8-65 ตรวจเยี่ยมนักเรียน มทศ_220825_5
LINE_ALBUM_15-8-65 ตรวจเยี่ยมนักเรียน มทศ_220825_6
LINE_ALBUM_15-8-65 ตรวจเยี่ยมนักเรียน มทศ_220825_7
LINE_ALBUM_15-8-65 ตรวจเยี่ยมนักเรียน มทศ_220825_8
LINE_ALBUM_15-8-65 ตรวจเยี่ยมนักเรียน มทศ_220825_9
LINE_ALBUM_15-8-65 ตรวจเยี่ยมนักเรียน มทศ_220825_10
LINE_ALBUM_15-8-65 ตรวจเยี่ยมนักเรียน มทศ_220825_11
previous arrow
next arrow