ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.ต้น ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี #ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ชื่อผลงาน น้องมุฑิตาโรบอทปลอดโควิด
รายชื่อนักเรียนผู้เข้าประกวด ด.ญ.เมขลา แสงนาค
ด.ญ.ปรีณาภา ปานชาลี
ด.ญ.ชนัญธิดา งามสอาด
ครูที่ปรึกษา
นายวีรยุทธ พูลพร
นายยุทธนา กันตะบุตร