ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าชั่วคราว เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน

ขอเลื่อนสอบคัดเลือกเป็นวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565