ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA/2564)