ภาพกิจกรรม เทอม 2 ปีการศึกษา 2561

ตุลาคม

1  ตุลาคม  2561  กิจกรรมค่ายเยาวชน ICT

8  ตุลาคม  2561  การประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561

10  ตุลาคม  2561  ประชุมประจำเดือนตุลาคม

11  ตุลาคม  2561  ทัศนศึกษา ม.4

13  ตุลาคม  2561  ทัศนศึกษา ม.5

พฤศจิกายน

1  พฤศจิกายน  2561  แนะนำครูใหม่ กลุ่มสาระวิทย์ศาสตร์และกลุ่มสาระภาษาไทย

16  พฤศจิกายน  2561  การแข่งขันสร้างหนังสือเล่มเล็ก

16  พฤศจิกายน  2561  การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)

16  พฤศจิกายน  2561  การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ ม.ต้นและม.ปลาย

16  พฤศจิกายน  2561  การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง นักเรียนเรียนรวม

16  พฤศจิกายน  2561  การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน

16  พฤศจิกายน  2561  การแข่งขันกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

16  พฤศจิกายน  2561  เก็บภาพการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงเรียน

17  พฤศจิกายน  2561  ศูนย์ภาษาไทย ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68

19  พฤศจิกายน  2561  กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์

21  พฤศจิกายน  2561  พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6

22  พฤศจิกายน  2561  บรรยากาศกิจกรรมประดิษฐ์กระทง   (2)

22  พฤศจิกายน  2561  ลอยกระทงย้อนยุค   (2)   (3)             +Video

23  พฤศจิกายน  2561  ต้อนรับครูคนใหม่ นางสาววีรวรรณ หวานล้ำ สู่รั้วตันติ

26  พฤศจิกายน  2561  ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ

27  พฤศจิกายน  2561  ทัศนศึกษา ม.6

29  พฤศจิกายน  2561  สอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา)

30  พฤศจิกายน  2561  กิจกรรมวันเอดส์โลก

ธันวาคม

1  ธันวาคม  2561  กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1

1  ธันวาคม  2561  กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2

1  ธันวาคม  2561  กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3

2  ธันวาคม  2561  วันสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ครั้งที่ 2   (2)

3  ธันวาคม  2561  ศิษย์เก่า มศ.1 รุ่น 1 (วัดดง) จัดกิจกรรมรวมรุ่น อย่างอบอุ่น และมอบทุนให้กับโรงเรียน

4  ธันวาคม  2561  ทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ 9

5  ธันวาคม  2561  วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9   (2)

6  ธันวาคม  2561  รับเกียรติบัตรการประกวดออกแบบปกสมุดนักเรียน

7  ธันวาคม  2561  กิจกรรมสวดมนต์ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร

11  ธันวาคม  2561  การแข่งร้องเพลงสากล Tanti Singing Contest Season 2            +Video       +Video

21  ธันวาคม  2561  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และเสนอรายชื่อนักเรียนยากจนพิเศษ

24  ธันวาคม  2561  Christmas day 2018   (2)            +Video

25  ธันวาคม  2561  กีฬาสีโรงเรียน TANTI GAMES 2018   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)

28  ธันวาคม  2561  ทำบุญตักบาตร และครูที่ปรึกษาสังสรรค์อาหารนักเรียน ปีใหม่

มกราคม

9  มกราคม  2561  คณะครูและนักเรียนร่วมไว้อาลัย “ครูน็อต” นายเชาวน์วัฒน์ ทิพย์อักษร

10  มกราคม  2561  กิจกรรมค่าย ลส นน ยว ณ ค่ายลูกเสือไชยวุธวัฒนา จ.นครราชสีมา     (2)    (3)    (4)

14  มกราคม  2561  ติว O-NET ม.3   (2)

22  มกราคม  2561  การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ (Top test)

23  มกราคม  2561  พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่     (1)

24  มกราคม  2561  โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง

29  มกราคม  2561  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

29  มกราคม  2561  BIG CLEANING DAY     (1)

กุมภาพันธ์

7  กุมภาพันธ์  2561  มอบเกียรติบัตร ศิลปหัตถกรรม 68 ระดับภาค

9  กุมภาพันธ์  2561  ค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียนภาคเรียนที่ 2   (2)

11  กุมภาพันธ์  2561  กิจกรรมหาเสียงเลือกตั้ง

11  มภาพันธ์  2561  ติว O-NET ม. 6  วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษา    ภาษาไทย    ภาษาอังกฤษ

14  กุมภาพันธ์  2561  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนสำหรับปีการศึกษา 2562

15  กุมภาพันธ์  2561  การติดตามการดำเนินงานเพื่อก้าวเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA   (2)

16  กุมภาพันธ์  2561  ค่ายลูกเสือชั่วคราว (แก้ไขผลการเรียนลูกเสือ)

19  กุมภาพันธ์  2561  มอบเกียรติบัตรครูดี

21  กุมภาพันธ์  2561  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House 2019

28  กุมภาพันธ์  2561  มอบเงินอุดหนุนปัจจัยนักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.)

มีนาคม

15  มีนาคม  2561  โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ตามหลักวิถีพุทธ (รับใบประกาศธรรมศึกษา)

28  มีนาคม  2561  อบรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

29  มีนาคม  2561  ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

เมษายน

3  เมษายน  2561  พิธีมอบประกาศนียบัตร จบการศึกษา ม.3 และ ม.6      (2)     (3)     +Video    +Video