รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอสั้น” การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติ ภายใต้หัวข้อ “วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ”

Read more