โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดย ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย กลุ่มบริหารวิชาการ แลคณะครู ได้ดำเนินการติดตามนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ลงทะเบียนเรียนซ้ำ เพื่อแก้ไขผลการเรียน