โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เยี่ยมบ้าน เรียนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์โควิด-19

ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เป็นประธานจัดประชุมครูและบุคคลากรทางการศึกษา ณ อาคารโดม 72 ปี โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ เพื่อทำความเข้าใจและแนวปฏิบัติการเรียนการสอนและดูแลปัญหาของนักเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) โดยการจัดเยี่ยมบ้านออนไลน์ และโฮมรูมนักเรียนออนไลน์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม