การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง