การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ วิชาภาษาไทย 3 รหัส ท32101 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5