ภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมษายน

5 เมษายน 2562 การสอบนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้น ม.1

6 เมษายน 2562 การสอบนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้น ม.4

8 เมษายน 2562 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1

9 เมษายน 2562 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4

พฤษภาคม

11 พฤษภาคม 2562 ร่วมต้อนรับคุณครูทินกร อเนก สู่รั้วตันติ

13 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมปฐมนิเทศและรับน้องใหม่นักเรียน (2) (3)

14 พฤษภาคม 2562 ประชุมครู ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม

22 พฤษภาคม 2562 ประชุมกลุ่มสาระภาษาไทย จ.อ่างทอง

24 พฤษภาคม 2562 ประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติการนำเข้านักเรียนใหม่ 2562 ในระบบ DMC

31 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

31 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานทักษะวิชาภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับจังหวัด

31 พฤษภาคม 2562 คุณครูกรอบแก้ว กล่าวอำลา

มิถุนายน

10 มิถุนายน 2562 การลงทะเบียนเรียนซ้ำ

10 มิถุนายน 2562 กิจกรรมโครงการลานเด็กดี ณ วัดนางในธัมมิการาม

12 มิถุนายน 2562 กิจกรรมประดิษฐ์พานไหว้ครู

13 มิถุนายน 2562 วันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา (2) เก็บตกบรรยากาศงาน (2) (Video)

14 มิถุนายน 2562 มอบรางวัลประกวดทำพานไหว้ครู

14 มิถุนายน 2562 โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างความสามัคคีปรองดอง

16 มิถุนายน 2562 วันสายสัมพันธ์ครั้งที่ 1 (รอบเช้า) (รอบบ่าย)

17 มิถุนายน 2562 โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

18 มิถุนายน 2562 กิจกรรมประชุมกีฬาสี

20 มิถุนายน 2562 แข่งขันคัดลายมือและแต่งคำประพันธ์

24 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการ การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

25 มิถุนายน 2562 กิจกรรมวันสุนทรภู่ (2) (3)

25 มิถุนายน 2562 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (2)

25 มิถุนายน 2562 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (2)

25 มิถุนายน 2562 บวงสรวงอนุสาวรีย์สุนทรภู่ (2)

25 มิถุนายน 2562 พิธีสวนสนามลูกเสือเนตรนารี (2)

กรกฎาคม

2 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนรักษาศีลห้า

2 กรกฎาคม 2562 Tanti Cover Dance Contest (2)

5 กรกฎาคม 2562 ประชุมเพื่อฟังคำชี้แจงการบันทึกข้อมูลคัดกรองนักเรียนยากจน

8 กรกฎาคม 2562 Big cleaning day

9-12 กรกฎาคม 2562 คาราวานวิทยาศาสตร์ (2) (3) (4) (5) (6)

15 กรกฎาคม 2562 เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ

15 กรกฎาคม 2562 แห่เทียนเข้าพรรษา (2)

26 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (2)

26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมปลูกดอกเหลืองปรีดียาธรเฉลิมพระเกียรติ (2)

29 กรกฎาคม 2562 ประชุมผู้ปครองและนักเรียนที่มีคะแนนติดลบ

31 กรกฎาคม 2562 มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนเก่า) รอบที่ 1/2562 (2)

สิงหาคม

9 สิงหาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (2) (3)

9 สิงหาคม 2562 วันอาเซียน วันวิทยาศาสตร์ และ วันภาษาไทย (2) (3) (4)

9 สิงหาคม 2562 รวมวันแม่ และ วันอาเซียน (Video)

15-16 สิงหาคม 2562 ศึกษาดูงาน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี (2) (3) (Video)

23 สิงหาคม 2562 ต้อนรับครูภาษาจีนและครูชีววิทยาคนใหม่

26 สิงหาคม 2562 พานักเรียนไปกิจกรรม Open House ม.มหิดล ศาลายา

26 สิงหาคม 2562 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแผ่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน

กันยายน

2 กันยายน 2562 รับเกียรติบัตรวันภาษาไทย

3 กันยายน 2562 ทำบุญโรงเรียนประจำปี (2) (3) (4)

5 กันยายน 2562 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายภาษาพาสนุก

9 กันยายน 2562 ประชุมครูประจำเดือนกันยายน

11 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

14 กันยายน 2562 สนามแข่งขันการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 (2) (3)

17 กันยายน 2562 กิจกรรมประเมินโครงงานชุมนุม และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (2) (3)

20 กันยายน 2562 งานมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการตอนเช้า (2) (3) (4) (Video 1) (Video 2) (Video 3)

25 กันยายน 2562 รับเกียรติบัตรคณิตศาสตร์

28 กันยายน 2562 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

ตุลาคม

1 ตุลาคม 2562 ค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1/2562

2 ตุลาคม 2562 ทัศนศึกษาของนักเรียน ม.ปลาย ณ ซาฟารีเวิร์ลด์ (2) (3)

7 ตุลาคม 2562 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562

9-10 ตุลาคม 2562 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือซาฟารีปาร์ค จ.กาญจนบุรี (Video 1) (Video 2)

                           .ต่อ ค่ายลูกเสือ ฯ (2) (3) (4)

11 ตุลาคม 2562 ทัศนศึกษาของนักเรียน ม.ต้น ณ ซาฟารีปาร์ค