ภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

พฤษภาคม

1 พฤษภาคม  2561  บรรยากาศการสอบเข้า นักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4

4  พฤษภาคม  2561  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจตุรัสวิทยาคาร

8  พฤษภาคม  2561  มอบเกียรติบัตรจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

9  พฤษภาคม  2561  อบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียน 4.0  (2)

10  พฤษภาคม  2561  ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมนักเรียนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4   (2)   (3)

12  พฤษภาคม  2561  อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม (โดยโรงเรียนสุธีวิทยา)

15  พฤษภาคม  2561  บรรยากาศการเลือกกิจกรรมชุมนุมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

22  พฤษภาคม  2561  มอบรางวัลเด็กดีที่น่าชื่่นชม ด.ช.สาริน พูลพร ม.3/7

25  พฤษภาคม  2561  แนะนำตัวนักศึกษาฝึกสอน ปีการศึกษา 2561

25  พฤษภาคม  2561  กิจกรรมวันวิสาขบูชา

30  พฤษภาคม  2561  การแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทยแห่งชาติ ระดับจังหวัด ปี 2561

31  พฤษภาคม  2561  เลี้ยงส่งครูนริศ เมตาสิทธิกร

มิถุนายน

1  มิถุนายน  2561  คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

5  มิถุนายน  2561  รับมอบหนังสือ “หนังสือของพ่อ” จากสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

8  มิถุนายน  2561  แนะแนวศึกษาต่อโดยศูนย์ภาคกลาง เตรียมพาณิชย์นาวี

10  มิถุนายน  2561  วันสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561  (2)   (3)   (4)   (5)

11  มิถุนายน  2561  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

13  มิถุนายน  2561  บรรยากาศการประดิษฐ์พานไหว้ครูของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น

14  มิถุนายน  2561  พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561  (2)   (3)   (4)        +Video

18  มิถุนายน  2561  การประกวดร้องเพลง “มาร์ชตันติ” นักเรียนชั้น ม.1

21  มิถุนายน  2561  โรงเรียนและศิษย์เก่า มอบทุนให้นักเรียนดีและคงสภาพ

22  มิถุนายน  2561  มอบใบประกาศผลการแข่งขันพานไหว้ครู ประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์

22  มิถุนายน  2561  การแข่งขันวาดภาพ “ตันติร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด”

26  มิถุนายน  2561  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

26  มิถุนายน  2561  บวงสรวงสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและกวีเอกของโลก

26  มิถุนายน  2561  กิจกรรมวันสุนทรภู่          +Video

27  มิถุนายน  2561  กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

28  มิถุนายน  2561  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

กรกฎาคม

6  กรกฎาคม  2561  มอบเกียรติบัตรการเเข่งขันทักษะวันสุนทรภู่

9   กรกฎาคม  2561  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “วู้ดบอล”

23  กรกฏาคม  2561  กิจกรรมตอบคำถามเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

24  กรกฏาคม  2561  กิจกรรมวันเข้าพรรษา             +Video

25  กรกฏาคม  2561  ลูกเสือเนตรนารีทบทวนคำปฎิญาณ บำเพ็ญประประโยชน์ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10

26  กรกฏาคม  2561  ผู้บริหารและคณะครูร่วมลงนามถวายพระพร   (2)

สิงหาคม

10  สิงหาคม  2561  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   (2)   (3)

10  สิงหาคม  2561  บูรณาการวันแม่ แด่วิทย์ ภาษาไทย ส่งใจถึง ASEAN

25  สิงหาคม  2561  เยี่ยมชมกิจกรรม Open House ณ ม.มหิดล

28   สิงหาคม  2561  รับรางการแข่งขันฟุตบอล

กันยายน

3  กันยายน  2561  พิธีทำบุญ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประจำปี 2561   (2)

11  กันยายน  2561  นง.ภายนอกยืมสถานที่จัดโครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย ( SMEs เกษตร)

11  กันยายน  2561  ประเมินโครงงานคุณธรรม

19  กันยายน  2561  มอบรางวัลการแข่งขันกรีฑาและฟุตบอล

19  กันยายน  2561  ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ TANTI ROV eSport กล่าวขอกำลังใจเชียร์จากเพื่อนนักเรียน

19  กันยายน  2561  การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ TANTI ROV e-Sport รอบที่ 1

20  กันยายน  2561  กษิณานุสรณ์ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

21  กันยายน  2561  กิจกรรมวันสันติภาพสากลและพิธีมอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา

21  กันยายน  2561  พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขัน Tanti ROV e-sport 2018

21  กันยายน  2561  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย)

21  กันยายน  2561  พิธี กษิณาลัยกตัญญุตา สมคุณค่าความภาคภูมิ

28  กันยายน  2561  สังสรรค์อำลา “ดาวประดับฟ้า”   (2)