กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

2.พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับอัพเดต)

3.พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ_ฉบับที่ 4_พ.ศ. 2562

4.พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ_ฉบับที่ 3_พ.ศ. 2553

5.พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ_ฉบับที่ 2_พ.ศ.2545

6.พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

7.พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

8.พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับอัพเดต)

9.พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ_ฉบับที่ 3_พ.ศ. 2563

10.พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ_ฉบับที่ 2_พ.ศ. 2553

11.พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

12.พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

13.พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับอัพเดต)

14.พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา_ฉบับที่ 4_พ.ศ. 2562

15.พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา_ฉบับที่ 3_พ.ศ. 2553

16.พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา_ฉบับที่ 2_พ.ศ. 2551

17.พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

18.พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

19.พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

20.พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

21.พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

22.พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับอัพเดต)

23.พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับอัพเดต)

24.พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับอัพเดต)

25.พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์_ฉบับที่ 2_พ.ศ. 2560

26.พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550